Unite education, research and practice in innovative projects that stand out for interdisciplinary leadership

Rivieren Atelier – Uitnodiging expertworkshop

Rivieren Atelier – Uitnodiging expertworkshop

24 januari 2024, 14:00 – 16:00, Delft (TU Delft/Deltares)

In het RDD Rivieren Atelier worden strategische ontwerpverkenningen uitgevoerd voor de Nederlandse grote rivieren d.m.v. ontwerpend onderzoek. De afgelopen maanden zijn verschillende denkrichtingen voor de rivier van de toekomst bepaald op basis van historische systeemdrivers voor ontwikkeling van het rivierengebied. In een volgende fase zullen toekomststrategieën worden ontwikkeld voor cases die zijn aangedragen door het Deltaprogramma. Uitvoering hiervan zal voornamelijk plaatsvinden in het kader van afstudeeronderzoek in het Delta Futures Lab en het Redesigning Deltas collectief.

Doel expertworkshop: reflectie op denkrichtingen en vaststellen ontwerpopgave cases rivierengebied

Er zijn vier denkrichtingen afgeleid van de systeemdrivers achter de historische ontwikkeling van het rivierengebied (figuur). Deze denkrichtingen bevatten elementen die herkenbaar zijn in het huidige riviersysteem. De denkrichtingen zijn als hulpmiddel bedoeld om de rivier als waardevrij studieobject te beschouwen, en beschrijven daarom nog geen expliciete opgave/probleemstelling.

De vier denkrichtingen zijn:

Rivier als Waterweg: gericht op het waarborgen van vaardiepte en -veiligheid in het rivierbed.

Rivier als Watermachine: gericht op het beheersen van waterpeil in het achterland.

Rivier als Vrije Stroom: gericht op herstel van natuurlijke dynamiek binnen het winterbed.

Rivier als Sponslandschap: gericht op herstel van natuurlijke dynamiek in het gehele stroomgebied.

Related: